TAALBESCHOUWING
DIT PLATFORM IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN CONTACT MET TAALME.NU DOORZOEK TAALME.NU ZOEKEN info@taalme.nu colofon TAALBESCHOUWING
De begrippen uit het kennisdomein zijn in vier ‘klaverbladen’ verdeeld: leerinhouden domein, domeindidactiek, fundament en taaldidactiek en -beleid. Klik op één van de begrippen voor de bijbehorende pagina.
De startbekwame leraar creëert authentieke situaties waarin het reflecteren op d e v o l g e nd e z a k e n c e n t r aa l s t aa t : t aa l a l s s y s t ee m , h e t g e b r u i k v a n t aa l e n d e f u n c t i e v a n t aa l . Toelichting H e t t r a d i t i o n e l e g r a mm a t i c a o nd e r w ij s , w aa r i n z i n s o n t l e d e n e n w oo r db e n o e m e n c e n t r aa l s t aa n , i s d e ou d s t e v o r m v a n t aa l b e s c h ou w i ng s o nd e r w ij s . D i t o nd e r w ij s spitst zich toe op het analyseren van de structuur van zinnen, aan de hand van ee n v a s t s t aa nd b e g r i pp e n a pp a r aa t . In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd een andere vorm van t aa l b e s c h ou w i ng s o nd e r w ij s o nd e r d e aa nd a c h t g e b r a c h t . D aa r b ij w a s h e t leren onderzoeken van taalverschijnselen het doel. De eigen taalvaardigheid e n t aa l b e h ee r s i ng v a n l ee r l i ng e n v o r m d e n h e t u i t g a ng s p u n t . Z ij z ij n i mm e r s v aa r d i g e g e b r u i k e r s v a n ee n t aa l , h e bb e n v ee l ( o nb e w u s t e ) k e nn i s h i e r v a n e n hebben hier eigen intuïties bij. Het bewustmaken van deze kennis en intuïties o r m d e h e t d o e l v a n d i t t y p e t aa l b e s c h ou w i ng s o nd e r w ij s . H e t g i ng d aa r b ij n i e t a ll ee n o v e r d e s t r u c t uu r , m aa r oo k o v e r h e t g e b r u i k v a n d e t aa l . S t r a t e g i s c h l e r e n i s ee n v a n d e d r i e p ij l e r s v a n i n t e r a c t i e f t aa l o nd e r w ij s . E e n d e r g e l ij k e m a n i e r v a n l e r e n , w aa r b ij s t r a t e g i n w o r d e n aa ng e l ee r d e n i ng eze t , v r aa g t o m ee n b e p aa l d e v o r m v a n t aa l b e w u s t z ij n . H e t w e r k e n aa n d i t t aa l b e w u s t z ij n i s ee n d e r d e v o r m v a n t aa l b e s c h ou w i ng , d i e t o t d o e l h ee f t o m d e t aa l v aa r d i gh e i d t e v e r g r o t e n . D eze v o r m v a n t aa l b e s c h ou w i ng i s t e r u g t e v i nd e n i n d e a f z o nd e r l ij k e d o m e i n e n . V oo r h e t o nd e r w ij s i n N e d e r l a nd s z ij n t w aa l f k e r nd o e l e n v a s t g e s t e l d , v e r d ee l d over de domeinen mondeling onderwijs (kerndoelen 1 tot en met 3), schriftelijk o nd e r w ij s ( k e r nd o e l e n 4 t o t e n m e t 9 ) e n t aa l b e s c h ou w i ng , w aa r o nd e r s t r a t e g i n ( k e r nd o e l e n 1 0 t o t e n m e t 1 2 ) .
De begrippen
LEERINHOUDEN DOMEIN WAT?
DOMEINDIDACTIEK HOE?
FUNDAMENT WAT/WAAROM?
TAALDIDACTIEK EN -BELEID HOE/WAAROM?
1.
2.
3.
4.