SPELLING
DIT PLATFORM IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN CONTACT MET TAALME.NU DOORZOEK TAALME.NU ZOEKEN info@taalme.nu colofon SPELLING
De begrippen uit het kennisdomein zijn in vier ‘klaverbladen’ verdeeld: leerinhouden domein, domeindidactiek, fundament en taaldidactiek en -beleid. Klik op één van de begrippen voor de bijbehorende pagina.
De startbekwame leraar heeft kennis van het taaldomein waarin de schrijfwijze v a n h e t N e d e r l a nd s c e n t r aa l s t aa t e n k a n d eze k e nn i s t o e p a ss e n . Toelichting Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat leerlingen steeds c o m p e t e n t e r e t aa l g e b r u i k e r s w o r d e n d oo r h e t b e h ee r s e n v a n d eze t aa l . B i nn e n en buiten de school. Het doel van het onderwijs in spelling is dat leerlingen Nederlandse woorden foutloos kunnen schrijven en leestekens foutloos kunnen t o e p a ss e n . V oo r h e t o nd e r w ij s i n N e d e r l a nd s z ij n t w aa l f k e r nd o e l e n v a s t g e s t e l d , v e r d ee l d over de domeinen mondeling onderwijs (kerndoelen 1 tot en met 3), schriftelijk o nd e r w ij s ( k e r nd o e l e n 4 t o t e n m e t 9 ) e n t aa l b e s c h ou w i ng , w aa r o nd e r s t r a t e g i n ( k e r nd o e l e n 1 0 t o t e n m e t 1 2 ) . I n d e k e r nd o e l e n w o r d t s p e ll i ng n i e t a l s a p a r t d o m e i n g e n o e m d . S p e ll i ng i s n a m e l ij k a l s o nd e r d ee l o pg e n o m e n i n d e d o m e i n e n t aa l b e s c h ou w i ng , w aa r o nd e r s t r a t e g i n , e n s c h r i f t e l ij k o nd e r w ij s
De begrippen
LEERINHOUDEN DOMEIN WAT?
DOMEINDIDACTIEK HOE?
FUNDAMENT WAT/WAAROM?
TAALDIDACTIEK EN -BELEID HOE/WAAROM?
1.
2.
3.
4.